REGULAMIN

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego https://sklep-live.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SKLEP-LIVE.PL

Spis treści:
I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaje i zakresy usług elektronicznych
IV. Umowy o świadczenie usług elektronicznych
V. Zawieranie umów sprzedaży
VI. Sposoby i metody płatności
VII. Postępowanie reklamacyjne i zasady odpowiedzialności
VIII. Prawo odstąpienia od umowy
IX. Własność intelektualna
X. Odpowiedzialność serwisu
XI. Informacja o administrowaniu danymi osobowymi

XII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy, do którego prowadzi adres sklep-live.pl oraz subdomeny domeny głównej sklep-live.pl, prowadzi firma “NEW REALITY LIVE” STEFAN FALKIEWICZ wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby firmy oraz adres do doręczeń: 80-726 Gdańsk, ul. Zawodzie 20, NIP: 9551631793, REGON: 810134050, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@newreality.live, tel.:  +48 729-926-813
2. Serwis sklep-live.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Usługowca świadczy w Serwisie Sprzedaż sprzętu i oprogramowania audio-wideo z wykorzystaniem transmisji na żywo oraz Usługi wsparcia edukacji przy pomocy innowacyjnej aplikacji Speed Up Edu wykorzystującej video-debriefing.
4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis sklep-live.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu sklep-live.pl, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
6. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta na oferowane produkty, w tym również czasowy dostęp do aplikacji Speed Up Edu w Serwisie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie rejestracji i składania Zamówienia.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE
Znaczenia pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:
1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej sklep-live.pl umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej sklep-live.pl umożliwiający złożenie Zamówienia na produkty, w tym na czasowy dostęp do oferowanych aplikacji.
4. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna nie będąca Konsumentem, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, w tym także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
5. KONTO USŁUGOBIORCY – oznaczony indywidualną nazwą (loginem), loginem firmy oraz hasłem, za pośrednictwem których Usługobiorca ma dostęp do Usługi, zbiór zasobów i uprawnień w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, przypisanych konkretnemu Usługobiorcy, w zasobie którym gromadzone są dane Usługobiorcy
6. OKRES ROZLICZENIOWY – okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Usługobiorcy z tytułu dostępu do Usługi oferowanych aplikacji online Usługodawcy i ich użytkowania, świadczonej w trybie abonamentowym, w zależności od wybranego przez Usługobiorcę wariantu Usługi określonego w Cenniku: miesięczny, kwartalny, półroczny lub roczny
7. OPŁATA ABONAMENTOWA – kwota płacona z góry przez Usługobiorcę w wysokości określonej w Cenniku z tytułu dostępu do Usługi oferowanych w Serwisie aplikacji w wybranym i dostępnym po opłaceniu Okresie rozliczeniowym.
8. PRODUKT – oferowany do sprzedaży Klientowi w Serwisie sprzęt, programy komputerowe oraz dostępna w Serwisie usługa dostępu do wybranej przez Usługobiorcę aplikacji oferowanych w Serwisie przez Usługodawcę, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą a Usługodawcą.
9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu i świadczenia usług drogą elektroniczną stanowiący wzorzec umowy i wypełniający obowiązek, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. RODO – Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem sklep-live.pl oraz jej subdomenach, stanowiący platformę informatyczno-informacyjną oraz sklep internetowy, umożliwiającą Usługobiorcy korzystanie z Usług oraz dostęp do Usługi oferowanych aplikacji i treści cyfrowych opracowanych przez Usługodawcę, dostępnych pod adresem domeny sklep-live.pl oraz w jej subdomenach.
12. USŁUGA KORZYSTANIA Z APLIKACJI – odpłatny dostęp do oprogramowania informatycznego wraz z elementami nie będącymi programem komputerowym, w modelu SaaS (Software as a Service), dostarczany przez Usługodawcę Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego na podstawie Umowy.
13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktów zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.
14. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – firma “NEW REALITY LIVE” STEFAN FALKIEWICZ wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby oraz adres do doręczeń: 80-726 Gdańsk, ul. Zawodzie 20, NIP: 9551631793, REGON: 810134050, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@newreality.live, tel.:  +48 729-926-813
15. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK, KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystający z Usługi Elektronicznej.
16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
17. CENNIK – zestawienie informacji o cenach oferowanych produktów, w tym Usług dostępu do aplikacji, świadczonych przez Usługodawcę; dostępny w Serwisie internetowych i stanowiący integralną część Regulaminu.
18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia z Usługodawcą Umowy Sprzedaży Produktów.

III. RODZAJE I ZAKRESY USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) wysyłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego,
b) zawieranie Umów Sprzedaży oferowanego sprzętu, oprogramowania, usług oraz na dostęp do aplikacji online,
c) prowadzenie Konta w Serwisie,
d) korzystanie z Newslettera,
e) dostęp do aplikacji online oferowanych w Serwisie,
2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługobiorca ma prawo do zamieszczania na swoich stronach aplikacji, zarządzanych przez niego w ramach posiadanego Konta,  dowolnych informacji i treści oraz materiałów cyfrowych: wideo, audio, graficznych, pdf, prezentacji itp., a Usługodawca nie bierze za ich treści żadnej odpowiedzialności.
4. Wszelkie informacje i treści oraz materiały cyfrowe Usługobiorcy: pliki wideo, audio, graficzne, pdf, prezentacje itp. znajdujące się na jego Koncie w Serwisie, w razie nie wypełnienia przez Usługobiorcę warunków Umowy Sprzedaży, po upływie 14-dniowego terminu od drugiego wezwania drogą mailową, zostaną bezpowrotnie usunięte przez Usługodawcę.

IV. UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a)  c)  d) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. b)  e) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne.
3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Formularza przez Usługobiorcę.
4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies (tzw. “ciasteczka”) oraz skryptów Javascript.
8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
9. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
10. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu (usługi) na warunkach podanych w jego opisie.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
3. Cena Produktu (usługi) uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis sklep-live.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
5. Koszt dostawy Produktów cyfrowych (do pobrania z serwera Serwisu lub przesyłanych pocztą elektroniczną) oraz Produktów materialnych (sprzęt) o wartości wyższej niż 200,00 PLN jest darmowy. W pozostałych przypadkach koszt dostawy wynosi 15,00 PLN brutto i ponosi go Klient. Dostawa jest realizowana przez pośrednika – firmę Apaczka firmą kurierską wybraną przez Klienta spośród dostępnych w Apaczka: Inpost, DHL, DPD, Fedex, Poczta Polska, Pocztex24.
6. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia wybranych Produktów, udostępnionym przez Usługodawcę sposobem (wprowadzenie do “koszyka” w Sklepie).
b) Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
niniejszy Regulamin.
c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 5 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.
7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.

VI. SPOSOBY I METODY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia Usługobiorcy następujące sposoby płatności poprzez obsługę koszyka sprzedaży w Serwisie:
a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy,
b) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności dostępnych w sklepie (Przelewy 24, Paynow),
c)  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
2. Wpłaty w przypadku przelewu tradycyjnego należy dokonać na rachunek bankowy numer 15114020040000360234361014 (mBank) prowadzonym dla: “NEW REALITY LIVE” STEFAN FALKIEWICZ 80-726 Gdańsk, ul. Zawodzie 20, NIP: 9551631793. W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie nr …..” i podać nr zamówienia widoczny w emailu od Usługodawcy.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.
4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
5. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków lub karty kredytowej. Zakupione produkty materialne (sprzęt, oprogramowanie w wersji “box” itp.) zostaną wysłane w wybrany przez Klienta sposób, a produkty elektroniczne – zostaną udostępnione mailem –  dopiero po opłaceniu Zamówienia.
6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wybór Produktu przez Klienta i jego zgodność z oczekiwaniami Klienta.
2. W celu wysłania Produkt zostanie zapakowany przez Sprzedawcę stosownie do charakteru i właściwości danego Produktu.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia i ubytki Produktu, które nastąpiły podczas jego transportu do Klienta (od momentu wydania Produktu dostawcy/kurierowi firmy wybranej przez Klienta do czasu odbioru Produktu przez Klienta od wybranego dostawcy). Podczas odbioru Klient powinien dokonać sprawdzenia Produktu. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub ubytku Produktu Klient powinien sporządzić protokół uszkodzenia (lub inny rodzaj dokumentu wymagany przez firmę przewozową ) w obecności dostawcy/kuriera. Ten dokument będzie podstawą reklamacji, którą Klient powinien zgłosić bezpośrednio do danego dostawcy.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania zgodności Produktu z umową i spełniania wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie dopuszczenia Produktu do obrotu.
5. Nowy Produkt objęty jest gwarancją jego producenta, który wydaje dla produktu odrębne warunki gwarancji. Jeżeli producent Produktu udziela gwarancji i wystawia kartę gwarancyjną, wówczas Sprzedawca wyda ją Klientowi wraz z Produktem lub prześle kartę gwarancyjną w formie cyfrowej (pdf) pocztą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail poczty elektronicznej. Sprzedawca nie jest stroną stosunku prawnego gwarancji, który łączy Klienta z Producentem Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu zawartej umowy sprzedaży jest ograniczona do łącznej kwoty zapłaconej przez Klienta z tytułu danej Umowy Sprzedaży (łącznie z kosztami transportu). Sprzedawca nie odpowiada za szkody pośrednie ani za utracone korzyści.
7. W stosunkach między przedsiębiorcami Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje w całości wyłączona.
8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać na adres: “NEW REALITY LIVE” STEFAN FALKIEWICZ 80-726 Gdańsk, ul. Zawodzie 20 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@newreality.live.
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
9. Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów (Sprzętu i programów)  należy zgłaszać na adres e-mail: info@newreality.live, pod numerem telefonu: 729 926 813 lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Sprzedawcy (Dział I. p.1, Postanowienia ogólne).

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Usługodawca dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
5. Termin 14 dni, w czasie którego Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, liczony jest od dnia, w którym Konsument zawarł umowę dotyczącą Usługi.
6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
7. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi) w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem sklep-live.pl i we wszystkich subdomenach domeny sklep-live.pl korzystają z ochrony na mocy prawa autorskiego i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji) są własnością firmy “NEW REALITY LIVE” STEFAN FALKIEWICZ 80-726 Gdańsk, ul. Zawodzie 20, NIP: 9551631793. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony sklep-live.pl i stron z subdomen tej domeny głównej bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony sklep-live.pl bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU
1. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
2. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Użytkowników, wprowadzanych w Serwisie.
3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Usługodawca zobowiązuje się do informowania Użytkowników z wyprzedzeniem o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie do Usług – w miarę możliwości.

XI. INFORMACJA O ADMINISTROWANIU DANYMI OSOBOWYMI
1. Działając zgodnie z art. 13 ust. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:
a) administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca – firma “NEW REALITY LIVE” STEFAN FALKIEWICZ wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby firmy oraz adres do doręczeń: 80-726 Gdańsk, ul. Zawodzie 20, NIP: 9551631793, REGON: 810134050, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@newreality.live, tel.:  +48 729-926-813
b) Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ). Dane osobowe przetwarzane są przez okres konieczny do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Klientem, a w przypadku przetwarzania danych na cele świadczenia usługi konta w Serwisie – przez okres prowadzenia konta na rzecz Klienta, aż do momentu likwidacji konta na żądanie Klienta.
c/ pozyskiwane są tylko dane osobowe Klienta, które są niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży: imię i nazwisko, adres wysyłki Produktu, telefon, email i adres korespondencyjny w celu kontaktu, dane firmy, jeśli ma być wystawiona faktura VAT (nazwa, siedziba, NIP)
d) Sprzedający nie udostępnia danych osobowych Klientów Serwisu bez ich uprzedniej zgody podmiotom trzecim. Dane osobowe Klientów mogą być jednak udostępniane podmiotom świadczącym usługi powiązane z transakcją sprzedaży Produktu, w celu wykonania tych usług: w przypadku zakupu przez Klienta w Sklepie internetowym Serwisu Produktu z opcją dostawy przesyłką kurierską, Administrator danych udostępnia dane osobowe Klienta, niezbędne dla celów doręczenia przesyłki wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora; w przypadku zakupu przez Klienta w Sklepie internetowym Produktu z opcją płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta niezbędne dla celów realizacji płatności wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym Serwisu; w przypadku finansowania zakupu metodą leasingu lub rat, Administrator udostępnia dane osobowe zewnętrznej firmie zajmującej się finansowaniem płatności. Podmioty trzecie, które są Administratorowi Serwisu potrzebne do realizacji umowy, a którym powierza dane osobowe, przestrzegają rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych.
e) pozyskane dane są przechowywane w sposób bezpieczny na serwerze znajdującym się w Polsce. Serwis jest zabezpieczony protokołem SSL. Klient ma dostęp do swoich danych dopiero po zalogowaniu.
f) Klienci, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego, mają prawo do:
– dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
– przenoszenia danych osobowych;
– cofnięcia zgody na przetwarzanie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniosek należy kierować na adres siedziby Sprzedającego lub na adres e-mail: info@newreality.live
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
g) Dane osobowe Klientów mogą być także przetwarzane przez Sprzedawcę w celach marketingowych, za ich odrębną zgodą, w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu (Newsletter). Zgoda na uczestnictwo w Newsletterze może być w każdej chwili anulowana poprzez wysłanie wiadomości e-mail z wolą o usunięciu z bazy mailingowej na adres info@newreality.live .
h) Sprzedawca poczynił niezbędne czynności w celu zapobieżenia awarii systemu informatycznego Serwisu, włamaniu do systemu i kradzieży danych użytkowników,. Sprzedawca oświadcza, że posiada opracowane sposoby działania w razie wystąpienia ww zdarzeń.
i/ Sprzedawca informuje, że dane Klientów w bazie są segmentowane i uporządkowane w celu optymalnego dopasowania komunikatów dla Klienta do każdego z etapów ścieżki zakupowej.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Serwis są zawierane zgodnie z prawem polskim.
2. Wszelkie zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę pod warunkiem, że został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.